INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1

1.2 Meerdere grafisch ontwerpbureaus

1.3 Offerte

1.4 Bevestiging van de opdracht

 

Artikel 2 – Realisatie van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren van de opdracht

2.2 Verstrekking van gegevens

2.3. Onjuiste gegevens

2.4 Werk door derden

2.5 Proeven en akkoordverklaring

2.6 Bevoegden

2.7 Leveringstermijn

2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

2.9 Risico van opslag informatie

2.10 Klachten

 

Artikel 3 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

3.3 Credits

3.4 Naamsvermelding

3.5 Eigendom bij Designh

 

Artikel 4 – Gebruik en licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

4.3 Eigen promotie

 

Artikel 5 – Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

5.2 Honorarium voor meerwerk

5.3 Accountantsonderzoek

 

Art. 6 – Betaling

6.1 Betalingsverplichting

6.2 Verrekening

6.3 Periodieke betalingen

6.4 Vervallen licentie

 

Artikel 7 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

7.2 Ontbinding overeenkomst door Designh

7.3 Schadevergoeding

 

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

9.2 Beperking aansprakelijkheid

9.3 Verval aansprakelijkheid

9.4 Kopieën materialen

9.5 Bewaarplicht

 

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

10.2 Vertrouwelijkheid

10.3 Nederlands

 

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Designh gesloten overeenkomsten.

 

1.2 Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Designh zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 3 weken. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden Designh eerst nadat deze door Designh zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van Designh wettelijk geldende BTW tarief.

 

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, fax of email. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Designh een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Designh pas nadat deze schriftelijk door Designh zijn bevestigd.

 

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij Designh hiervan op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

 

Artikel 2 – Realisatie van de overeenkomst

 2.1 Uitvoeren van de opdracht

Designh zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Designh de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.

 

2.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Designh mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

 

2.3 Onjuiste gegevens

Designh is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat Designh het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

 

2.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht Designh volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

2.5 Proeven en akkoordverklaring

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal Designh de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Designh dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per email geldt ook als schriftelijk.

 

2.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

 

2.7 Leveringstermijn

Een door Designh opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Designh is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

 

2.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Designh.

 

2.9 Risico van opslag informatie

Designh is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Designh of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

 

2.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Designh te worden medegedeeld.

 

Artikel 3 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Designh, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Designh daartoe bevoegd.

 

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Designh. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

3.3 Credits

Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Designh duidelijk te vermelden.

 

3.4 Naamsvermelding

Designh is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

3.5 Eigendom bij Designh

De in het kader van de opdracht door Designh tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Designh, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

 

Artikel 4 – Gebruik en licentie

4.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Designh, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

 

4.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huistijlelementen, foto’s en composities.

4.3 Eigen promotie

Designh heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

 

Artikel 5 – Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Designh voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

Indien tussen Designh en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door Designh verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door Designh gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

 

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Designh door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werk- zaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens Designh onontbeerlijk zijn, zal Designh dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken.

Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is Designh gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

 

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heft Designh na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Designh enig recht verliest.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Designh nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente verschuldigd van één procent per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Designh evenwel aantoont dat Designh ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

 

6.2 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

 

6.3 Periodieke betalingen

Designh heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

 

6.4 Vervallen licentie

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Designh gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

 

Artikel 7 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 

7.2 Ontbinding overeenkomst door Designh

Indien de overeenkomst door Designh wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Designh redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 7.1 en art. 7.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Designh op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

Artikel 8 – Garanties en vrijwaringen

 8.1 Auteursrechthebbende

Designh garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Designh of door Designh bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Designh voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Designh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialmen. c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers. e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

 

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Designh, is de aansprakelijkheid van Designh voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

 

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Designh jegens elkaar een bewaar- plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Designh gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

10.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Designh en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Designh en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Designh is gevestigd.